Telefoon:

+ 31 6 53 86 07 79

E-mailadres:

bianca@in-libra.nl

Openingstijden

ma-di-wo-do, 10.00 - 21.00 uur

ALGEMEEN

In Libra Massages, gevestigd te Soesterberg, KvK-nummer 39074381, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ILM.
De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van massages en/of behandelingen door of namens ILM waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door ILM in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
Van toepassing is steeds de laatst verschenen versie van deze algemene voorwaarden op de website https://www.in-libra.nl.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

JE AFSPRAAK

Afspraken voor massages en/of behandelingen worden op voorhand, online, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, ontvang je hiervan een e-mail ter bevestiging. Voordat de massage en/of behandeling start, stem je zonder meer in met de algemene voorwaarden van ILM zoals deze hier staan vermeld.

INTAKE, JOUW GEZONDHEID EN CONTRA-INDICATIES

Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen, hiervoor hanteert ILM een cliënt-gegevens-formulier. Dit formulier dient ingevuld en ondertekent te zijn voor de massage en/of behandeling begint. Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je via het formulier of tijdens een gesprek verstrekt. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan ILM besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar een (huis-) arts.
Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geen massage en/of behandeling kunt ondergaan, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf informatie in te winnen. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan eerst contact op met je (huis-) arts voordat je naar je afspraak bij ILM komt.
Is er sprake van medische klachten, ben je onder behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit vooraf aan de massage en/of behandeling door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dit beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf of je kind.
Mocht er gestart zijn met een massage en/of behandeling en er blijkt (tussentijds) toch iets te zijn waardoor deze niet afgemaakt kan worden, kan ILM hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Er zal dan ook geen terugbetaling van de behandeling geschieden.

ANNULEREN

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is ILM genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, zal de verloren tijd ingekort worden op de behandeling en toch het gehele afgesproken tarief berekend worden.
In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft ILM de mogelijkheid een massagebehandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van masseur en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de (massage)behandeling noodzakelijk zijn. De masseur maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien vervanging niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

BETALINGEN, CADEAUBONNEN EN 10-RITTENKAART

Alle behandelingen dienen contant of via een tikkie te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door ILM. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
Tevens is het mogelijk om met een cadeaubon te betalen. Enkel bij ILM aangekochte of door ILM erkende cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt. Je wordt voor meer informatie verwezen naar de informatie voorwaarden cadeaubonnen.
Een 10-rittenkaart kan aangeschaft worden en geeft recht op 10 x een behandeling van één uur, tenzij anders overeengekomen. Na aanschaf van een 10-rittenkaart dient het totaalbedrag direct voldaan te worden. De rittenkaart is niet persoonsgeboden en kan door meerdere personen gebruikt worden. De geldigheid en de vervaldatum staan genoteerd op de kaart en kan alleen met toestemming van ILM worden aangepast. Restitutie van niet gebruikte rittenkaart voor of na de vervaldatum is niet mogelijk. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden in overleg met ILM.

VOORWAARDEN CADEAUBON

De cadeaubon is alleen geldig bij ILM en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. De cadeaubon is niet tegen contant geld inwisselbaar en kan in delen besteed worden. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen behandeling, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. Indien de waarde van de cadeaubon hoger is dan de gekozen behandeling, blijft de restwaarde geldig tot de vervaldatum. De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon. Aanpassing van de waarde en/of de afgiftedatum maakt de cadeaubon ongeldig. Voor een behandeling dient een afspraak te worden gemaakt. De datum van de behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid. Je dient bij het maken van de afspraak te vermelden dat je gebruik maakt van de cadeaubon met het unieke cadeaubonnummer.
Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen via www.in-libra.nl. Blijf je na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

PRIVACYVERKLARING

Bij het maken van een afspraak ga je direct akkoord met het aanleggen van een cliëntdossier met de door jouw verstrekte gegevens. Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Wij vragen je persoonsgegevens t.b.v. onze eigen bedrijfsvoering en stellen alles in het werk om de gegevens te beschermen.
We gebruiken je gegevens om contact op te nemen, afspraakbevestigingen te sturen en om behandelingen goed en vakkundig uit te voeren. Tevens wordt er naar je mailadres informatie gestuurd om je op de hoogte te brengen van eventuele veranderingen, leuke acties of nieuws. Indien je aangeeft dat je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, wordt je afgemeld voor deze (extra) informatie.

Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden uit ons systeem is dit mogelijk. De consequentie is, dat er dan geen behandelingen meer uitgevoerd kunnen worden aan jou als cliënt.
ILM bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Analytische gegevens over jouw bezoek aan onze website: Maximaal 2 jaar.
• Persoonsgegevens die benodigd zijn voor het boeken van een afspraak of vervolg daarop: Maximaal 2 jaar na je laatste afspraak.
• Inhoudelijke (medische) gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van massages en/of behandelingen: Maximaal 2 jaar na je laatste afspraak.
ILM en jij zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou en/of ILM is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

PROFESSIONEEL / BEHOORLIJK GEDRAG

Tijdens de behandeling is wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel cliënt als ILM van zelfsprekend.
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt onbehoorlijk gedrag vertoond, heeft ILM het recht de behandeling te staken en de cliënt (direct) de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
ILM is een professionele organisatie en er wordt onder geen enkele voorwaarden erotische en/of sensuele massages/behandelingen gegeven. Dit is ook niet bespreekbaar. Je dient je ondergoed aan te houden op de behandeltafel en je wordt deels afgedekt met een handdoek.
Je kunt van ILM verwachten dat hygiëne belangrijk is, wij verwachten dat ook van jou, als cliënt.
Je wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen. Bij lang haar deze het liefst in een paardenstaart te dragen.
Tijdens de behandeling dient uw mobiele telefoon, piepers e.d. uitgeschakeld te zijn of op stilte stand te staan.
ILM behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

AANSPRAKELIJKHEID

ILM is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een massages en/of behandeling, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
ILM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische of lichamelijke schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een massage en/of behandeling.
ILM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
ILM is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van jouw persoonlijke eigendommen gedurende een massage en/of behandeling (op locatie).
Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een massage en/of behandeling. Tevens ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.
In het geval dat ILM een schadevergoeding verschuldigd is aan jou bedraagt de schade niet meer dan door ILM aan jou in rekening is gebracht.
Je vrijwaart ILM tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ILM geleverde diensten.

KLACHTEN

Je bent verplicht om klachten over de geleverde massages en/of behandelingen binnen 2 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ILM.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, heb je geen absoluut recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin ILM is gevestigd.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ILM en betrokken derden 12 maanden, gerekend vanaf de datum dat de klacht schriftelijk is gemeld.

OVERIG

ILM behandelt enkel cliënten vanaf 18 jaar en ouder. Indien cliënt jonger is, vindt behandeling alleen plaats in bijzijn van haar/zijn ouder/verzorger.
Indien zich een situatie voordoet die niet gedekt wordt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De algemene voorwaarden en de (op de website) vermelde informatie kunnen door ILM te allen tijde worden gewijzigd.
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.